Sakkunnigartiklarna fördjupar läromedlets teman

Läromedlets artiklar är skrivna av konstdoktor och direktör för forskningsenheten vid institutionen för konst vid Aalto universitet Mira Kallio-Tavin, forskaren och universitetsläraren Aminkeng A Alemanji samt multidisciplinära konstnären och konstfostraren Kalle Hamm.

Mira Kallio-Tavin: Konstfostran i kulturella möten

Mira Kallio-Tavin ger synpunkter till hurdan förståelse konstfostran kan erbjuda i frågor gällande kulturella möten. I konstfostran är multilitteracitet elementärt närvarande. Texterna man läser kan till exempel vara ord, bild, video eller ljud. Tolkningarna av det man läser är mångfaldiga och röststarka, väcker diskussion och ger möjlighet till att se saker ur ett nytt perspektiv samt lära sig av andra. Kallio-Tavin hänvisar till konstfostraren Dipti Desai då hon som konstfostrans centralaste verktyg uppger icke-vetande, lyssnande och drömmande.

Aminkeng A Alemanjis:

Aminkeng A Alemanjis artikel beskriver firandet av FN-dagen på ett daghem tillika som den behandlar strukturell rasism vid institutioner (som skolor och daghem) och indelning av barnen i Vi och De Andra redan i ett tidigt skede. Alemanjis kritiska synpunkt är att om man inte känner igen dessa existerande andrafierande tankesätt, kommer man att upprepa dem i sitt eget arbete till exempel genom att upprepa stereotypa kategoriseringar av vem som är finländsk och vem som inte är det – också i situationer där man strävar efter att skapa en mångkulturell gemenskap eller fest.

Kalle Hamm: Invasiva främmande arters trädgård

Kalle Hamm berättar i sin artikel om verket Invasiva främmande arters trädgård samt tankarna bakom det. Verket är ett samarbete mellan Hamm och konstnären Dzamil Kamager som är hemma från Kurdistan i Iran. Verket kom till som en kommentar till 2010-talets hatpropaganda i vilken retoriken enligt konstnärerna påminde om sättet man talar om invasiva främmande arter: ”oss” och de hotande ”andra”. Verket ger de främmande arterna en egen röst.