TILL LÄRAREN

Fastän läromedlet huvudsakligen är riktat till elever i högstadieålder, kan verken visas också i grundskolans lägre klasser eftersom de enligt åldersgränsklassificeringen är tillåtna för barn i alla åldrar. Ändå lönar det sig för läraren att bekanta sig med verken (titta på dem) och de samhörande uppgifterna på förhand och fundera hur den egna gruppen bäst kan använda läromedlet.

Verken och uppgifterna i läromedlet Vems kultur? kan tilltala eleverna på väldigt olika sätt. Känslan av utanförskap och lottlöshet kan för vissa vara en del av vardagen, förhållandet till finländskhet är inte samma för alla. Man borde undvika antaganden gällande andras kulturella identitet eller bakgrund. Var och en borde få möjlighet att definiera sin egen identitet och tala om sin bakgrund enligt egen erfarenhet och vilja.

Det lönar sig att försöka diskutera på allmänt plan så öppet som möjligt. De unga bör kunna uttrycka sina tankar, känslor och åsikter. Det är också bra att be om motiveringar till svaren. Om pratet är förolämpande eller hatfullt bör läraren ingripa. Läraren kan till exempel berätta hurdana följder hatprat har för andra och en själv. Hur inverkar orden på hur jag förhåller mig till andra? Hurdant prat kan såra någon annan? Att känna igen den kulturella mångfalden i sig själv och andra är en väsentlig del av den mångsidiga kompetensen och bildningen.